Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Cindy Richter Trouwambtenaar.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cindy Richter Trouwambtenaar:

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand welke zorg draagt voor de (huwelijks) ceremonie.

Cliënt:
Iedere natuurlijke persoon die met Cindy Richter Trouwambtenaar een overeenkomst wil sluiten of heeft gesloten.

Overeenkomst:
Elke aanbieding van Cindy Richter Trouwambtenaar, aanvaard door de cliënt, ofwel elke opdracht verstrekt aan Cindy Richter Trouwambtenaar en door deze laatste aanvaard.

Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen cliënt en Cindy Richter Trouwambtenaar komt tot stand als de cliënt de offerte heeft ondertekend en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring.

Honorering

De door Cindy Richter Trouwambtenaar gedane prijsopgave is inclusief 21% btw.

Exclusief zijn reiskosten, eendaagse benoeming en leges die de trouwgemeente hanteert. Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt Cindy Richter Trouwambtenaar de cliënt een factuur toe. Van het totaalbedrag dient de cliënt 50% te betalen binnen 14 dagen na de datum van de overeenkomst, op de door Cindy Richter Trouwambtenaar aangegeven bankrekening. 

Cindy Richter Trouwambtenaar reserveert na deze aanbetaling definitief de datum in de agenda. De resterende 50% dient 4 weken voor de huwelijksdatum aan Cindy Richter trouwambtenaar te worden voldaan op de aangegeven bankrekening. Cliënt ontvangt hiervoor een factuur.

Voor de reis -en verblijfskosten ontvangt de cliënt een separate factuur zodra de hoogte van deze kosten inzichtelijk is. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan na factuurdatum.

Cliënt is aan Cindy Richter Trouwambtenaar alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien de cliënt een door Cindy Richter Trouwambtenaar opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Cindy Richter Trouwambtenaar de vordering aan derden uit handen geeft.

Ongeval/ziekte en calamiteiten

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen indien Cindy Richter Trouwambtenaar haar verplichtingen niet na kan komen door overmacht zoals bijvoorbeeld: staking, transport moeilijkheden, files,omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal er door Cindy Richter Trouwambtenaar uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met cliënt.

Aansprakelijkheid

Cindy Richter Trouwambtenaar is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van de door Cindy Richter Trouwambtenaar verleende diensten. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Cindy Richter Trouwambtenaar.

De door Cindy Richter Trouwambtenaar te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Cindy Richter Trouwambtenaar en de cliënt(inclusief btw)

Annulering

In geval van annulering van de opdracht door de cliënt brengt Cindy Richter Trouwambtenaar de volgende kosten in rekening:

  • 30% van het totaalbedrag bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie
  • 60% van het totaalbedrag bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie
  • 100% van het totaalbedrag bij annulering in de laatste 7 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie

De annulering cliënt dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

  • Verplaatsing van de trouwlocatie en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft
  • Overlijden van Trouwambtenaar Cindy Richter.
  • Cindy Richter Trouwambtenaar geen volledige betaling heeft ontvangen

Voor overeenkomsten gesloten met Cindy Richter Trouwambtenaar is het Nederlands recht van toepassing.

Privacy

Cindy Richter Trouwambtenaar is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.